Adatkezelési tájékoztatók

Szia!

Galgóczy Vanda vagyok, és jelenleg a honlapot vállalkozóként üzemeltetem.

Ebben az adatkezelési tájékoztatóban arról találsz információkat, hogy a https://galgoczyvandamakeupartist.hu/ domain alatt elérhető weboldalamat felkeresve milyen személyes adataid juthatnak el hozzám, és hogyan kezelem őket.

Kérlek, honlapom használatának megkezdésekor nézd át ezt az adatkezelési tájékoztatót, hogy minél gördülékenyebben tudjunk együttműködni a jövőben.

1. Mi ennek az adatkezelési tájékoztatónak a célja?
Én, Galgóczy Vanda, mint vállalkozó (székhely: 4225 Debrecen Deák Ferenc u. 18/b, személyigazolvány: 900972MA, adószám: 50247260-1-29, nyilvántartási szám: 51253079, a továbbiakban: én, szolgáltató, adatkezelő) magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A magánszemélyként végzett adatkezelésemmel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://galgoczyvandamakeupartist.hu/adatvedelem címen.

Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására annak vállalásával, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesítem közönségemet. Az adatkezelési tájékoztatóm módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne eme adatvédelmi tájékoztató tartalmával kapcsolatban, kérlek, írd meg nekem e-mailben a vanda.galgoczy@gmail.com e-mail címre, és hamarosan megválaszolom kérdésedet.

A személyes adataidat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amivel az adataid biztonságát garantálhatom az adatkezelési rendszeremben.

Adatkezelési gyakorlatomat a következő pontokban ismertetem részleteiben.

2. Miről kell tájékoztatást kapnod még azelőtt, hogy az adatkezelés megkezdődne?
Ha most először mászol bele mélyebben egy ilyen tájékoztatóba, elsőre valószínűleg nem egyértelmű, hogy milyen részletekről fogsz benne tájékoztatást kapni. Ebben a pontban ezt foglalom össze neked előre.

2.1. Kell-e a hozzájárulásod az adatkezeléshez?
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az adatkezelés érintettjével (jelen esetben veled mint a weboldal látogatójával, akit a továbbiakban felhasználónak nevezek) még az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e vagy kötelező jellegű.

2.2. Miért történik az adatkezelés? Kihez kerülnek az adataid? Meddig kezelik az adataidat?
Még az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell téged mint felhasználót az adataid kezelésével kapcsolatos minden tényről. Különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről és az adatkezelés időtartamáról is.

2.3. Előfordulhat-e, hogy a hozzájárulásod nélkül kezelik az adataidat?
Igen, indokolt esetekben ilyen is előfordulhat. Az Info tv. 6. S (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell téged mint felhasználót arról is, hogy személyes adataid kezelhetők akkor is, ha a hozzájárulásod beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, ugyanakkor a személyes adataid kezelése
– az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Bizonyos indokolt esetekben tehát mások érdekei többet nyomhatnak a latban, mint a te személyes adataid.

2.4. Milyen infókat kell mindenképpen megtalálnod egy adatkezelési tájékoztatóban ahhoz, hogy úgy érezd, korrektül bánnak veled?
Ha a felhasználók személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, akkor az előzetes adatvédelmi témájú tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is (pl. egy olyan adatkezelési tájékoztató formájában, mint amit olvasol most éppen):
a) Milyen személyes adataidat gyűjtik/kezelik?
b) Milyen esetekben és kiktől gyűjtik be ezeket?
c) Miért is történik az adatgyűjtés és az adatkezelés?
d) Mennyi ideig őrizgetik (kezelik) az adataidat?
e) Kik azok az adatkezelők, akik megismerhetik a te személyes adataidat?
f) Milyen jogaid vannak az adataid kezelésével kapcsolatban, és hogyan tudod érvényre juttatni őket?

Ezekre a kérdésekre kell megtalálnod a választ egy általános adatkezelési nyilatkozatban.

3. Milyen ismétlődő szakkifejezésekkel találkozol egy adatvédelmi tájékoztatóban?
Ebben a pontban a jogszabályokban használt ismétlődő adatvédelmi szakkifejezések értelmezésével segítelek, hogy könnyebben kibogozhasd az adatvédelemmel kapcsolatos szövegeket.

Érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Az adatkezelő adatai
Ha szeretnél – bármilyen ügyben – felkeresni engem mint adatkezelőt, akkor a következő elérhetőségeken tudsz velem kapcsolatba lépni:

Név: Galgóczy Vanda
Lakcím: 4225 Debrecen Deák Ferenc u. 18/b
Tartózkodási hely: 4024 Debrecen, Piac utca 38. 1. Em.
Személyazonosító igazolványszám:  900972MA
Telefonszám: +36309769894
E-mail: vanda.galgoczy@gmail.com

Minden erre az e-mail címre beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlök a rendszeremből.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére tevékenységi körömből adódóan nincs szükség, bármilyen adatvédelmi tárgyú megkereséssel közvetlenül hozzám kell fordulni.

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem;
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon;
az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölöm vagy helyesbítem;
a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

5. Az általam kezelt személyes adatok köre

5.1. Általános adatkezelési irányelvek
Az egyéni vállalkozóként végzett tevékenységemből adódó az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében érintettként e hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amiről külön értesítem ügyfeleimet.

Felhívom rá figyelmedet, hogy amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg, úgy adatközlőként a te kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.2. Technikai adatok kezelése
Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a te személyeddel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe:

vannak egyfelől technikai adatok, amelyek az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az általad használt számítógéppel, a böngészőprogrammal, az internetes címmel, a látogatott oldalakkal automatikusan képződnek a számítógépes rendszerekben,
másfelől te is megadhatod a nevedet, elérhetőségedet vagy más adataidat, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velünk.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer külön nyilatkozatod vagy cselekményed nélkül naplózza automatikusan a belépéskor és a kilépéskor. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adataiddal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Ezekhez az adatokhoz kizárólag én mint adatkezelő férek hozzá.

Cookie Részletek Név és lejárat
Cookie információ

Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét.

Típusa: Szükséges

moove_gdpr_popup = 1 év
SalesAutopilot utm cookie-k

Segítségével kerül átadásra a Google Analytics rendszer számára, hogy melyik hírdetésből kattintott át a látogató a weboldalra, valamint a SalesAutopilot űrlapok számára ugyanez az információ. Személyes adatot nem tárol.

Típusa: Statisztikai

mssys_utm_params = amíg a böngésző nyitva van
Rendszer süti

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Típusa: Szükséges

PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van
Google Analytics

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)

Típusa: Statisztikai

__utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years
Facebook konverziós pixel

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.php

 

Típusa: Marketing

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Facebook pixel

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Típusa: Marketing

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Google remarketing

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Típusa: Marketing

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

 

5.3.1. A sütik feladata és kezelése

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről:

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén egy kis adatcsomag, ún. sütit (cookie) kerül elhelyezésre, amit a böngésző a felhasználó későbbi látogatása során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben másfél évig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészője Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől nem szükséges hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, valamint akkor, ha arra a szolgáltatónak a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szüksége van.

Weboldalamon én is sütiket használok a minőségi felhasználói élmény érdekében, az oldal működtetése, használatának megkönnyítése, a rajta végzett tevékenység nyomon követése és a látogatóim számára releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatom a te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségem. Jelen weboldalamon különféle sütiket használok. Az itt megjelenő némelyik sütit harmadik fél helyezi el az oldalon szolgáltatóként.

5.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet sütik (session cookie-k)
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://www.galgoczyvandamakeupartist.hu/ weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik eme fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

5.3.3. Harmadik fél által elhelyezett sütik

5.3.3.1. Google Analytics
A https://www.galgoczyvandamakeupartist.hu/ weboldalon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
Honlapom a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) statisztikai célú webelemző szolgáltatása.

Használatával információkat gyűjtök azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a https://www.galgoczyvandamakeupartist.hu/ weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a látogató számítógépére vagy böngészésre használt más eszközére mentenek, így elősegítik a felhasználó által meglátogatott weblap használatának elemzését. A cookie-k a böngésződben maradnak lejáratukig, vagy addig, amíg ki nem törlöd őket.
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl—hu

5.3.3.2. Facebook remarketing kód
A Facebook remarketing kódját is használom a https://www.galgoczyvandamakeupartist.hu/ weboldalon.

Ezt illetően a következő tájékoztatást adom: a Facebook remarketing kód cookie élettartama: 20 nap; az adatkezelés célja pedig Facebook hirdetések személyre szabása.

További információk: https://www.facebook.com/policies/cookies/

5.4. Online kapcsolatfelvétel és ügyintézés során megadott személyes adatok
5.4.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő értékesítés adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5.4.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Vezeték és keresztnév
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez és a szabályszerű számla kiállításhoz szükséges.

Személyes adat: E-mail cím
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez szükséges. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Személyes adat: Telefonszám
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, illetve a szolgáltatásaimmal kapcsolatos kérdések hatékony egyeztetése céljából szükséges. Megadása önkéntes.

Személyes adat: Számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Személyes adat: A megrendelés/jelentkezés időpontja
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Személyes adat: IP cím a megrendelés/ kapcsolatfelvétel pillanatában
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

5.4.3. Az érintettek köre: A weboldalon található kapcsolati űrlapokon keresztül általános kapcsolatfelvételt kezdeményező, illetve konkrét szolgáltatás megrendelését kezdeményező valamennyi érintett.

5.4.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szerződés teljesítéséig tart. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. S (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5.4.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.4.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 4225 Debrecen Deák Ferenc u. 18/b
e-mail útján a vanda.galgoczy@gmail.com e-mail címen,
telefonon a +36 309769894 számon.

5.4.7. Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. S (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. S (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

5.5. Hírlevélküldéshez és direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok
5.5.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében felhasználóként előzetesen és kifejezetten hozzájárulhatsz ahhoz, hogy szolgáltatóként reklámajánlatokkal és egyéb küldeményekkel a regisztrációkor megadott elérhetőségeiden megkeresselek.

5.5.2. Ügyfelemként a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhatsz ahhoz, hogy szolgáltatóként a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adataidat kezeljem.

5.5.3. Szolgáltatóként nem küldök kéretlen reklámüzenetet, te pedig felhasználóként korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben szolgáltatóként minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatodat törlöm a nyilvántartásomból, további reklámajánlataimmal pedig nem kereslek meg. A reklámokról az üzenetben található linkre kattintva tudsz leiratkozni.

5.5.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5.5.5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Személyes adat: E-mail cím
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Személyes adat: A feliratkozás időpontja
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Személyes adat: IP cím a feliratkozás időpontjában
Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

5.5.6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

5.5.7. Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, új funkciókról stb.

5.5.8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

5.5.9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5.10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

5.5.11. Igénybe vett adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)

5.5.12. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. S (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője — a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

5.6. Közösségi oldalakról származó adatok kezelése
5.6.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5.6.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

5.6.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalamat.

5.6.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5.6.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséról, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.6.6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

6.1. Webtárhely
Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: Dima.hu Kft.
Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Számlaszám: CIB Bank Zrt.: 10702064-49447002-51100005
Számlaszám IBAN formátumban: HU75-1070-2064-4944-7002-5110-0005
SWIFT: CIBHHUHB
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017
Telefon: 06-52-322-121
Fax: 06-52-500-312
Műszaki support telefonszám: +36 52 212 284
E-mail címek:
Általános információ, ügyfélszolgálat: info@dima.hu
Műszaki információ: muszaki@dima.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. S (3) bekezdése.

6.2. E-mail marketing szoftver
Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevélküldés, e-mail marketing automatizálás
Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
Tel: (+36) 1 490 0172

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, IP cím a feliratkozás pillanatában, a feliratkozás időpontja.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. Adatbiztonság
Adatkezelőként úgy tervezem meg és hajtom végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsam a magánszférád védelmét.

Gondoskodom az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen
a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Megfelelő technikai megoldással biztosítom, hogy a nyilvántartásaimban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és hozzád rendelhetők.

Gondoskodom róla, hogy megakadályozzam a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, valamint jogosulatlan nyilvánosságra-hozatalukat vagy felhasználásukat.

Ennek érdekében gondoskodom

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
a szolgáltatásnyújtásban résztevő leendő munkatársaim ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
A fentiek alapján szolgáltatóként biztosítom, hogy az általam kezelt adatok

a jogosultak számára rendelkezésre álljanak,
hitelességük és hitelesítésük biztosított legyen,
változatlanságuk igazolható legyen.
Mind az én, mind az általam igénybe vett tárhelyszolgáltató informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spamek,
a hackek és egyéb támadások ellen.

8. Jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid adatkezelés érintettjeként

8.1. Lehetőségeid összefoglalása
8.2 Hozzáférés és tájékoztatás joga
8.3 Helyesbítés joga
8.4 Töröltetés joga
8.5 Zárolás (adatkezelés korlátozásának) joga
8.6 Adathordozás joga
8.7 Tiltakozás joga
8.8 Automatizált döntéshozatal elutasításának joga
8.9 Hozzájárulás visszavonásának joga
8.10 Bírósághoz fordulás joga
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás indításának joga

8.1. Lehetőségeid összefoglalása
Az adatkezelés érintettjeként tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – ezek törlését, visszavonását. Élhetsz adathordozási-, és tiltakozási jogoddal az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.2. Hozzáférés és tájékoztatás joga
Megfelelő intézkedéseket teszek annak érdekében, hogy a részedre a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva biztosítsam számodra.

Az adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy tőlem mint adatkezelőtől visszajelzést kapj arról, hogy folyamatban van-e éppen személyes adatod kezelése. Amennyiben igen, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adataidhoz és a következő információkhoz hozzáférést kaphass:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adataidat közöltem vagy közölni fogom, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozása és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Kérelmedre tájékoztatást adok a veled kapcsolatban általam kezelt, illetve az általam igénybe vett adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adataid továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelőként a kérelmed benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül írásban, közérthető formában meg kell adnom számodra a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

8.3. Helyesbítés joga
Adatkezelés érintettjeként kérheted tőlem mint adatkezelőtől az általam kezelt, rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Amennyiben a személyes adataid a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok a rendelkezésemre állnak, úgy ezeket helyesbítem.

Adatkezelőként megjelölöm az általam kezelt személyes adatot, ha érintettként vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.4. Töröltetés joga
Az adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy kérésedre én mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rád vonatkozó személyes adatokat, ha bizonyíthatóan fennáll az alábbi indokok valamelyike:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
érintettként visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, az adatkezelésnek pedig nincs más jogalapja;
érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adataidat jogellenesen kezeltem,
a személyes adataidat a rám mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adataid gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés:

szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
szükséges a személyes adatok kezelését előíró, rám mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
szükséges a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Törlöm tehát a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, felhasználóként te kéred, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, esetleg azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8.5. Zárolás (adatkezelés korlátozásának) joga
Adatkezelés érintettjeként kérésedre korlátozom az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

vitatod a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését);

az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintettként igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben vagy sem).
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Törlés helyett tehát zárolom a személyes adatot akkor, ha felhasználóként ezt kéred, vagy ha a rendelkezésedre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeidet. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítenem kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.6. Adathordozás joga
Adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általam mint adatkezelő által rendelkezésére bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphasd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthasd.

8.7. Tiltakozás joga
Adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhass személyes adataid kezelése ellen az alábbi esetekben:

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés,
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal elutasításának joga
Adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy téged ehhez hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

8.9. Hozzájárulás visszavonásának joga
Adatkezelés érintettjeként jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavonhasd.

8.10. Bírósághoz fordulás joga
Ha adatkezelőként a tőled kapott helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítem, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlöm a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmed elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának esetén tájékoztatlak a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelés érintettjeként a jogaid megsértése esetén ellenem mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az általam végzett adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, én mint adatkezelő vagyok köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét pedig az adatátvevő köteles bizonyítani.

A bírósági per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás indításának joga
Felhasználóként tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltatóként a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálom, annak megalapozottságát illetően döntést hozok, döntésemről pedig írásban tájékoztatlak.

Miután tiltakozásod megalapozottságát én is megállapítottam, megszüntetem az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -, és zárolom az adatokat, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akiknek a részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az általam meghozott döntéssel nem értesz egyet, úgy ez ellen – a döntés közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhatsz. A bíróság soron kívül jár el.

Általam mint adatkezelő által elkövetett esetleges jogsértés ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 221C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Kártérítés és sérelemdíj
Ha adatkezelőként adataid jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével személyiségi jogaidat megsértem, sérelemdíjat követelhetsz tőlem.

Az általam igénybe vett adatfeldolgozók által okozott kárért én felelek, és általuk okozott személyiségi jogsértés esetén én vagyok köteles megfizetni a neked járó sérelemdíjat is.

Adatkezelőként akkor mentesülök az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítom, hogy a kárt vagy a személyiségi jogaid sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtérítenem a kárt és nem követelhető rajtam a sérelemdíj akkor, ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származott.

10. Vonatkozó jogszabályok
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a);
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény — a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a);
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.